Menedżerskie studia podyplomowe pt.: ?Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej?

*Studia posiadają certyfikat, wydany przez Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ) potwierdzający spełnianie wymaganych standardów jakości.

TERMIN  I  ORGANIZACJA PRZEBIEGU  ZAJĘĆ

STUDIA są realizowane przez 2 semestry (od października do czerwca) w 15 sesjach, średnio co drugi piątek (w godz. 16.30 ? 20.00) i sobotę (w godz. 8.30 – 16.00). Zajęcia odbywają się na terenie Politechniki Gdańskiej, w grupie ok. 25- 30 osobowej. Słuchacze otrzymują konspekty zajęć, opis przykładów, itp. Istnieje możliwość wypożyczenia fachowej literatury. Stosowane są aktywizujące metodach kształcenia między innymi warsztaty,  dyskusje i praca w podgrupach, laboratoria z wykorzystaniem komputera i Internetu.

PROWADZĄCY  ZAJĘCIA  NA  STUDIACH

Zajęcia poprowadzi profesjonalna kadra dydaktyczna z Wydziału Zarządzania i Ekonomii  PG, którą wspomagają zaproszeni z zewnątrz specjaliści. Każdy z prowadzących posiada bogatą wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej pracy zawodowej i dydaktycznej oraz współpracy z  firmami konsultingowymi oraz medycznymi, a także w trakcie poprzednich edycji Studiów.

Kierownikiem STUDIÓW jest prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus, pracownik  WZiE PG.

WARUNKI  UCZESTNICTWA

Warunkami uczestnictwa jest posiadanie:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • zdolności do analitycznego myślenia,
 • silnej motywacji osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym.

Opłata za uczestnictwo w STUDIACH wynosi: 1990 zł za semestr. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach. Aby zakwalifikować się na STUDIA, należy złożyć do organizatora kartę zgłoszeniową. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Absolwenci STUDIÓW otrzymają świadectwo (certyfikat) jego ukończenia, wydane przez Politechnikę Gdańską, wg wzoru ustalonego  przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rozp. z dnia 1.09.2011 r.; Dz. U. nr 196 poz. 1167)

 

*Bliskim członkom rodzin dotychczasowych absolwentów STUDIÓW przyznawany jest  rabat w wysokości 10% od kosztów uczestnictwa.

CEL STUDIÓW

Celem STUDIÓW jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy Słuchaczy na temat założenia, funkcjonowania oraz zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, który  świadczy usługi medyczne w warunkach gospodarki rynkowej. Studia przeznaczone jest dla osób prowadzących lub przygotowujących się do prowadzenia własnej firmy medycznej oraz dla osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji menedżerskich w ZOZ-ach. Dotychczas (od 1998 roku) studia ukończyło ponad 450 osób, z których wielu zajmuje  już eksponowane stanowiska kierownicze.

PROGRAM STUDIÓW

Ideą programu jest łączenie teorii  z praktyką zarządzania. Program zawiera następujące grupy zagadnień:

 1. Podstawy zarządzania
 2. Promocja usług leczniczych
 3. Prawne aspekty założenia i funkcjonowania firmy medycznej
 4. Zarządzanie kapitałem ludzkim
 5. Zarządzanie finansami w ZOZie.
 6. Strategie podatkowe w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej
 7. Zarządzanie jakością w zakładzie opieki zdrowotnej
 8. Strategiczne i operacyjne zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej
 9. Kreatywne doskonalenie procesów w zakładzie opieki zdrowotnej

10.Polityka zdrowotna i kontraktowanie usług zdrowotnych

11.Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem/przychodnią

12.Systemy informatyczne w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej

 1. Biznes plan rozwoju zakładu opieki zdrowotnej
 2. Seminarium dyplomowe – konsultacje z zakresu opracowania biznes planu dla własnej firmy medycznej

Program obejmuje łącznie 180 godzin stacjonarnych zajęć dydaktycznych.

KORZYŚCI  KTÓRE  WYNIKAJĄ  Z  UKOŃCZENIA  STUDIÓW

 • rozbudzenie świadomości i motywacji u słuchaczy do działania w kierunku utworzenia własnej firmy medycznej lub pozyskania/utrzymania stanowiska kierowniczego w ZOZ-ie,
 • zrozumienie mechanizmów praktycznego funkcjonowania ZOZ-u w warunkach rynkowych oraz zasad efektywnego zarządzania ZOZ-em,
 • podniesienie swojej wartość na rynku pracy oraz otwarcie nowych dróg rozwoju jako elementów świadomego rozwoju swojej kariery zawodowej,
 • nawiązanie kontaktów oraz wymiana poglądów z osobami zajmującymi się podobnymi zagadnieniami i mającymi podobne problemy,
 • uzyskanie świadectwa, które potwierdza nabycie uprawnień do zajmowania stanowiska kierownika ZOZ-u zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2000 r w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby ………   (Dz. U. Nr 44, poz.520)

    Jest udowodnione, że najbardziej spektakularne zmiany w ZOZ-ie zachodzą tam, gdzie najpierw szkoli  się szef, a potem tą  pasją zaraża zespół.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  W  STUDIACH

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,

80-233  Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12,  pokój: 818  lub 717, gmach główny B (wejście od ulicy Traugutta).      Tel.:  58  347 14 28     lub 58  347 15  24,    fax.:  58  348 60 09

E-mail: mwir@zie.pg.gda.pl, warto zajrzeć na stronę: www.zie.pg.gda.pl/studiapodyplomowe

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY